Privacy Policy

Privacy Policy Fysio-Langedijk 2023

 

Fysio-Langedijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysio-Langedijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
  verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
  nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
  uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
  van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
  van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
  deze respecteren.

Als Fysio-Langedijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via contact@fysio-langedijk.nl

 

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of leveranciers

Persoonsgegevens van patiënten of leveranciers worden door Fysio-Langedijk verwerkt ten behoeve
van de volgende doelstelling(en):

 • Fysiotherapeutische dossiervorming;
 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de fysiotherapeutische zorg met direct betrokken zorgverleners en verwijzers;
 • Rapportages aan letselschade verzekeraars;
 • Declaratie aan verzekeraars;
 • Directe declaraties aan onze patiënten;
  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De overeengekomen behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysio-Langedijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • BSN;
 • Verzekeringsgegevens geverifieerd via onlinedienst vecozo;
 • Medische gegevens
 • Gegevens uit de GBA
 • Gegeven uit verwijzingen van artsen en specialisten
 • Uw bankrekeninggegevens bij directe betalingen
 • Uw persoonsgegevens worden door Fysio-Langedijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna de wettelijk verplichte 15 jaar; in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Fysio-Langedijk verwerkt ten behoeve
van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;
  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysio-Langedijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Fysio-Langedijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Fysio-Langedijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De arbeidsovereenkomst.
  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysio-Langedijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 •  Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Fysio-Langedijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het verzorgen van een Back-Up van de patiëntenadministratie
 • Het indienen van een declaratie bij een zorgverzekeraar
 • Het rapporteren van gevraagde informatie door een letselschade verzekeraar na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van betrokken patiënt

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Deze toestemming bestaat uit een schriftelijke aantekening in het elektronisch patiëntendossier.
Bewaartermijn
Fysio-Langedijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Fysio-Langedijk van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  Privacy Policy Fysio-Langedijk 2018
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
met ons op!
Contactgegevens
Fysio-Langedijk
Voorburggracht 263
17223 HN
Noord-Scharwoude
0226-317719
contact@fysio-langedijk.nl

U kunt hier onze Privacy Policy downloaden

Fysio-Langedijk is met 3 locaties en 30 jaar ervaring oprecht dé fysiotherapie praktijk van Langedijk. Wist je dat je zonder verwijzing van een arts naar de fysiotherapeut kunt? Ook als je bent behandeld bij een gespecialiseerde kliniek met eigen fysiotherapie, kun je kiezen voor een vertrouwde fysiotherapeut in je eigen dorp.

Contactgegevens

De praktijk is dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 8:30 en 13:00:

Tel: 0226 - 31 77 19 (Voorburggracht 263)
Tel. 0226 - 70 13 49 (Pompesloot 102)
Tel. 06 - 23 91 21 17 (Krab 5)

Of per mail: contact@fysio-langedijk.nl

Aangesloten bij